Què necessito per casar-me pel civil

Els tràmits per poder contraure casament civil s’han de realitzar al Registre Civil de la localitat on es trobe empadronada alguna de les dues parts. 

S’han d’adreçar al Registre Civil i sol·licitar la instància que hauran d’emplenar adjuntant la documentació necessària.

Els documents necessaris per casar-se pel civil són:

  • INSTÀNCIA I DECLARACIONS JURADES que es facilitaran al mateix registre.
  • DNI, PASSAPORT O NIE en vigor (Original i fotocòpia).
  • CERTIFICAT LITERAL DE NAIXEMENT expedit fa menys d’un any pel  Registre Civil del lloc de naixement (les persones nacionalitzades només han d’aportar el certificat de naixement espanyol).
  • CERTIFICAT DE VIDA I ESTAT: Aquest certificat s’ha de sol·licitar al Registre Civil de la seva localitat.

Per al supòsit excepcional de no haver estat empadronat, ho hauran d’acreditar amb els documents següents en què consti nom i adreça del contraent i període de residència que s’acredita: contractes de lloguer amb carta de l’arrendadora, carta de l’empresa per a la qual es treballa amb segell de l’empresa, carta del president de la comunitat i còpia de l’acta on se’l nomena president, carta de la sucursal del banc on es té compte amb segell del banc, rebuts d’haver enviat diners, aigua, llum, etc, del període de temps que es vol acreditar. 

Un cop lliurats la documentació seran citats per comparèixer amb dos testimonis i ratificar-se a la sol·licitud. 

Què necessito per casament civil

A més, hauran d’aportar, segons el cas:

Espanyols

  • ELS DIVORCIATS O ANUL·LATS: Certificat literal del matrimoni anterior amb l’anotació marginal del divorci o la nul·litat.
  • ELS VIUTS: Certificat literal del matrimoni anterior i certificat literal de defunció del cònjuge mort.

Estrangers

  • Certificat de capacitat matrimonial o certificat de solteria, segons el que estableixi la llei del país.
  • Tota la documentació, sigui quina sigui, que estigui en llegua estrangera, ha d’anar acompanyada d’una TRADUCCIÓ realitzada per traductor jurat.

El contraent que no parli espanyol haurà de comparèixer sempre al registre civil amb traductor jurat.

Els menors d’edat

Hauran d’obtenir amb caràcter previ a la presentació dels documents per al matrimoni: o bé l’emancipació entre els 16 i els 18 anys (que haurà de constar inscrita com a nota al marge de la inscripció de naixement) o bé la dispensa d’edat (a partir dels 14 anys).

Els assilats o refugiats 

Han d’aportar certificat de la Direcció General de la Policia, de l’ACNUR o de la Creu Roja o els organismes corresponents (amb les dades personals de l’interessat) acreditatiu de tal condició.