Certificat d’antecedents penals, què és i com obtenir-ho

Hem recopilat tota la informació sobre els tràmits per obtenir el certificat d’antecedents penals en una oficina, per correu o internet. Et mostrem tots els requisits necessaris per obtenir-lo així com la seva validesa.

Què és el Certificat d Antecedents Penals

Es tracta d’un certificat emès pel Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya que permet demostrar l’absència o l’existència d’antecedents penals per part de la persona que ho sol·licita.

Des de l’1 de març de l’any 2016, aquest certificat no és vàlid per poder treballar amb menors al territori espanyol. Per aquest motiu, des d’aquesta data cal sol·licitar el Certificat de Delictes de Natura Sexual si es volen fer aquest tipus d’activitats a Espanya.

La sol·licitud pot ser duta a terme tant per persones físiques majors com per persones jurídiques, que ho hauran de fer a través del seu representant legal. Si la persona que vol sol·licitar algun d’aquests dos certificats compta amb la capacitat modificada judicialment, ho haurà de fer mitjançant la representació d’un tutor legal o progenitor.

En cas que la persona sigui d’una nacionalitat de la Unió Europea diferent de l’espanyola, es demanarà informació sobre els antecedents a l’estat corresponent, que s’adjuntarà al certificat espanyol.

Certificat d'antecedents penals

Com obtenir-lo (Presencial, Correu, Internet)

La sol·licitud d’aquests certificats es pot fer a través de les vies següents:

Sol·licitar Presencial

Per sol·licitar el certificat de manera presencial cal emplenar el formulari corresponent (Model 790), acreditar la identitat de qui el sol·licita i abonar les taxes vigents.

Es podrà presentar a l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà de la Comunitat de Madrid, a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia de la resta de comunitats autònomes, a les delegacions i subdelegacions del Govern, així com als registres de qualsevol òrgan administratiu que formi part de l’Administració General de l’Estat i de qualsevol administració de les comunitats autònomes o administració local.

Generalment, el certificat es rep en el moment de la sol·licitud, però hi ha casos en què caldrà un termini més gran de temps per rebre’l. Aquest període no sol superar els tres dies hàbils, encara que és possible arribar al límit establert als deu dies hàbils.

S’ha de recollir sempre al mateix lloc on es va sol·licitar, llevat que s’especifiqui el contrari.

Sol·licitar per Correu

Per sol·licitar el certificat per correu, també cal emplenar el formulari corresponent (Model 790), acreditar la identitat de qui el sol·licita a través de fotocòpies acarades i abonar les taxes vigents.

Aquests documents s’han d’enviar a:

  • Comunitat de Madrid: A la Secció de Penals que pertany a l’Oficina Central d’Atenció al Ciutadà (Carrer Borsa 8, 28012 Madrid).
  • Resta de comunitats autònomes: A les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia.

Els certificats s’envien de manera gratuïta a l’adreça que apareix al formulari.

Normalment s’emet en els tres dies hàbils des de la data de recepció.

Encara que pot portar una mica més de temps, mai no superarà els deu dies hàbils establerts legalment per l’Administració com a límit màxim.

Sol·licitar per Internet

Per poder realitzar el tràmit per aquesta via cal comptar amb DNI electrònic o disposar d’un certificat digital. La sol·licitud s’ha de fer accedint a la Seu Electrònica del Ministeri de Justícia.

Un cop allà, cal seguir les instruccions per poder completar el formulari i poder fer el pagament de les taxes de manera telemàtica.

Quan costa el Certificat d’Antecedents Penals i quina validesa té

El preu de la taxa és de 3,78€ (a data Octubre 2018). És important posar una atenció especial a l’hora d’abonar-la, ja que l’entitat financera no torna els diners en cas d’haver pagat de més.

Si cal un reintegrament, s’haurà d’iniciar un expedient de devolució.

Amb caràcter general, el Certificat d’Antecedents Penals té la validesa que s’estipuli al document i comptant des del dia que es va expedir. És habitual que aquesta validesa no aparegui en aquest, aplicant-se llavors un període de vigència de tres mesos.

Certificat de Delictes de Natura Sexual

En aquest cas, és un certificat que demostra l’absència o l’existència de delictes de caràcter sexual per part de la persona que ho sol·licita.

És obligatori presentar-lo per treballar en activitats que requereixen un contacte habitual amb menors.

Es tracta d’un tràmit gratuït que es fa per persones físiques, a les oficines del Ministeri de Justícia abans esmentades o preferiblement, a través d’Internet.