Sol·licitar acta o certificat al Registre Civil

El certificat de defunció és un document que té validesa legal mitjançant el qual s’acredita que la mort d’una persona realment ha passat, i que les dades contingudes allà són les correctes, per la qual cosa és important que al moment de realitzar la inscripció de la defunció es proporcionin amb exactitud.

Certificat de defunció i seu electrònica

El  Ministeri de Justícia  compta amb una seu electrònica mitjançant la qual els ciutadans poden fer les sol·licituds que necessitin sobre els certificats generats pel Registre Civil.

En aquesta seu electrònica es pot conèixer la informació relacionada amb el tràmit, els requisits i també és possible fer la sol·licitud de manera en línia.

Per ingressar-hi només cal buscar la pàgina web Registre Civil a Barcelona. Qualsevol ciutadà pot fer la sol·licitud dexpedició del certificat que necessiti, incloent-hi el acta de defunció.

Certificat de Defunció Barcelona

Certificat de defunció sense saber tom ni foli

El Registre Civil és l’organisme al qual el ciutadà ha de remetre la sol·licitud de l’expedició del certificat de defunció, però perquè es pugui processar cal que el ciutadà subministri certes dades que són obligatòries.

Aquestes dades són col·locades al  formulari de sol·licitud, i aquesta planilla després és lliurada, de manera que el sistema pugui processar aquest certificat.

Generalment passa que al moment de realitzar la sol·licitud el ciutadà desconeix el tom i el foli de la inscripció de la defunció.

Al Llibre de Família podeu consultar aquesta informació, ja que allà està anotat tot allò relacionat amb la inscripció de la defunció, si està actualitzat per descomptat.

Certificat de defunció i temps de lliurament

En fer la sol·licitud de l’expedició del certificat de defunció és important que el ciutadà tingui coneixement que no el rebrà immediatament. Cal que transcorri un període anomenat temps de lliurament, en el qual el Registre Civil processa i emet la seva sol·licitud.

Quan la partida de defunció estigui llesta, el Registre Civil us farà saber al ciutadà que pot passar retirant-ho, o en cas que hagi sol·licitat el lliurament per correu ha d’esperar que arribi a la seva residència.

Acta o Certificat de defunció literal

És el tipus que majoritàriament és sol·licitat al moment de fer un tràmit és el que es coneix com el tipus literal. El literal conté la informació relacionada amb la defunció, ja que és una còpia exacta de la inscripció de defunció, raó per la qual és el que es prefereix en els tràmits en què es necessiti autenticar la defunció de la persona.

Antecedent per al Registre Civil

El certificat de fe de defunció pot ser sol·licitat per qualsevol dels familiars del difunt, tret que es trobi dins de les excepcions, però això és una cosa poc comuna.

Abans de poder sol·licitar l’acta de defunció cal que es realitzi la inscripció de la mort, i per això ha d’emplenar un antecedent indicant totes les dades del difunt i del fet de defunció. D’aquesta manera es pot registrar la informació de manera veraç.