Per acreditar que una persona és viva i quin és el seu estat civil, cal un certificat anomenat «de Fe de vida i estat», que ha de ser emesa pel corresponent registre civil.

Tràmits per sol·licitar Fe de vida i Estat al Registre Civil

Què és la Fe de vida i Estat

El certificat de Fe de vida i Estat pot ser sol·licitat per qualsevol ciutadà que així ho requereixi i hi tingui interès.

La persona també pot acreditar la vida compareixent o mitjançant acta notarial, i el seu estat civil (solter, vidu,…) duent a terme una declaració jurada, acta davant de notari o afirmació solemne.

Com se sol·licita

S’ha d’acudir al  Registre Civil  on consti inscrit el naixement de l’interessat i presentar una sol·licitud que es facilita al dit Registre juntament amb la documentació necessària a la gerència.

També es pot retirar en aquell moment el certificat de d’últimes voluntats.

Documentació necessària

  • Document Nacional d’Identitat (DNI) de l’interessat o sol·licitant
  • Llibre de Família

Certificat de Fe de vida i estat

Important informació addicional

Efectes a l’estranger

  • Quan el certificat de Fe de vida i Estat hagi de tenir efectes a l’estranger, cal que sigui legalitzat.
  • Cal advertir-ho quan se sol·licita perquè sigui expedit amb  legalització única o Postil·la de la Haia.

Sol·licitud presencial

El certificat de Fe de vida i Estat se sol·licita de forma presencial davant de l’Encarregat del Registre Civil del domicili, i per delegació, davant del Jutge de Pau del domicili del subjecte i s’emet en el moment.

No obstant això, cal preveure que en determinats casos pot ser necessari un període major, en general no superior a 3 dies hàbils.

Termini d’expedició

El termini que ladministració té per aquesta expedició és 10 dies hàbils des de la seva presentació.

Sempre que sigui possible, es declararà el mateix subjecte sobre la seva identitat o Estat.

Si linteressat no pogués acudir personalment per estar impedit, podrà acudir una altra persona, aportant en tot cas còpia del seu DNI, còpia del DNI de linteressat, i un certificat mèdic recent o altres documents que acreditin aquesta situació.

Certificat matrimonial

Per provar l’enllaç matrimonial serà suficient el certificat de matrimoni, per la qual cosa no s’expedirà la Fe de casat.