Matrimoni davant de notari

Les parelles que contraguin matrimoni davant de notari a partir de maig de 2021 no s’hauran d’adreçar al Registre civil per al tràmit de l’expedient matrimonial ja que el podran tramitar els mateixos notaris, tal com ha informat el Col·legi Notarial de Barcelona.

Matrimoni Civil Davant Notari

La notícia positiva per a les parelles que estiguin pensant a casar-se, és que podran iniciar l’expedient matrimonial necessari perquè una parella es pugui casar, cosa que fins ara no era possible, ja que devia tramitar-se al Registre Civil, cosa que demorava això en una mitjana de 2 o 3 mesos encara que en alguns casos podria allargar-se fins a 6 mesos pel retard del Registre Civil.

A partir d’abril del 2021 està previst que si una parella vol casar-se i té la documentació necessària per fer-ho, pot contraure matrimoni en unes dues setmanes, realitzant tant l’expedient matrimonial com la celebració del matrimoni davant d’un notari.

Des del juliol del 2015, segons la Llei de Jurisdicció voluntària 15/2015, es va aprovar una reforma legal conforme a la qual, a més de les maneres que ja existien, les parelles podrien casar-se davant notari.

A la pràctica el procés seguia sent lent ja que l’expedient matrimonial necessari per poder contraure matrimoni devia tramitar-se al Registre Civil.

L’any 2020 amb la crisi sanitària provocada pel Coronavirus s’ha desplomat el nombre de casaments i el 2021 encara no hi ha xifres oficials, però tot apunta que el nombre de casaments continua sent inferior al d’anys anteriors.

És lògic, les limitacions sanitàries per a la celebració del matrimoni, així com la crisi econòmica, les preocupacions i els problemes afegits han fet que moltes parelles optin per endarrerir-ne l’enllaç.

El fet que a partir del mes que ve el matrimoni pugui ser àgil i eficient, generarà un augment d’enllaços matrimonials?

Segur que sí, ja que la burocràcia també era un motiu que desincentivava la celebració dels enllaços matrimonials.

Si voleu contraure matrimoni la documentació que heu d’obtenir és la següent:

  • Document nacional didentitat, passaport o NIE en vigor.
  • Certificat literal de naixement de tots dos de data d’expedició menor d’un any (l’expedeix el Registre Civil on es va anotar el naixement).
  • Certificat d’empadronament al lloc de residència durant els dos darrers anys (se sol·licita a l’Ajuntament i caduca als 3 mesos des de la seva expedició) o certificat del Consolat, si s’ha residit a l’estranger.
  • Testimoni judicial, la interlocutòria ferma d’aprovació de l’expedient matrimonial. A partir del 30 d’abril del 2021, com hem indicat, el podrà tramitar directament el notari.
  • Si algun dels membres de la parella hagués estat casat serà necessari el certificat literal de matrimoni en què consti el divorci o el seu matrimoni ha estat declarat nul o si s’escau defunció en cas que l’altre cònjuge hagi mort. El certificat de divorci a Espanya no existeix, hauran de demanar el certificat de matrimoni i hi constarà anotat l’estat actualitzat del matrimoni ja sigui casats, separats, divorciats… etc. Als contraents estrangers se’ls exigeix ​​aportar un certificat de solteria o capacitat matrimonial (el que expedeixin a cada país).